Ngjarje të shënuara

Dhjetëditëshi i parë i muajit Muharrem dhe dita e Ashurase

Dhjetëditëshi i parë i muajit Muharrem dhe dita e Ashurase

Ngjarje të shënuara October 20, 2015 at 7:22 pm 0 comments

Në një hadith që transmetohet nga Ebu Hurejre (r.a) thotë se Muhamedi (bekimi dhe paqja qofshin mbi të!) ka thënë: “Agjërimi më me vlerë pas Ramazanit është muaji i Allahut Muharrem.” Shënon Muslimi. Brenda këtij muaji gjendet dita e ashures dhe ajo është dita e dhjetë e muajit Transmeton Abdullah […]

Read more ›
Rëndësia dhe qëllimi i Haxhit dhe Kurbanit

Rëndësia dhe qëllimi i Haxhit dhe Kurbanit

Ngjarje të shënuara September 21, 2015 at 7:19 am 0 comments

Përveç përfundimit të Kur’anit Famëlartë, festa e Kurban bajramit është e lidhur ngushtë edhe me Haxhin, i cili është obligim i pestë themelor i myslimanëve dhe paraqet ngjarje të adhurimit të Allahut, si dhe ngjarje e kontratave dhe tubimeve të myslimanëve. Për këtë atij i është dhënë dhe i është […]

Read more ›
Kuptimi i ritualeve të Haxhit

Kuptimi i ritualeve të Haxhit

Ngjarje të shënuara September 21, 2015 at 7:09 am 0 comments

Sot më shumë se çdo herë tjetër hasim ndikimin e fesë në rrafshe të ndryshme të jetës së njeriut dhe sidomos në emocionet dhe ndjenjat e tij shpirtërore. Studiues të fushave të ndryshme janë të mendimit se feja ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin psikik dhe fizik të njeriut […]

Read more ›
Përse dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes janë të shenjta?

Përse dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes janë të shenjta?

Ngjarje të shënuara September 16, 2015 at 2:41 pm 0 comments

Pyetje:”Transmetohet se Profeti a.s ka thënë:” Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura tek Zoti, sesa këto dhjetë ditë.” Shokët e tij, të çuditur e pyetën:”Edhe se pjesëmarrja në xhihad o i dërguar i Allahut?!” Profeti a.s ua ktheu:”Përveç një burri i cili ka dalë me […]

Read more ›
Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

Ngjarje të shënuara September 16, 2015 at 2:35 pm 0 comments

Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, ditë ku punët e mira kanë më shumë vlerë se në çdo kohë tjetër përfshirë këtu edhe përpjekjen në rrugë të Zotit. Këto ditë janë një periudhë ku besimtarët ftohen të marrin sa më […]

Read more ›
Ritualet e ditës së Fitër Bajramit

Ritualet e ditës së Fitër Bajramit

Ngjarje të shënuara July 15, 2015 at 11:41 am 0 comments

Ibnu Ebi Shejbe në musnedin e tij transmeton nga Ez Zuhri “se në ditën e Fitër Bajramit, profeti (a.s) dilte nga shtëpia dhe e madhëronte Allahun me tekbire derisa shkonte në namazgja dhe falte namazin. Pas përfundimit të namazit e ndërpriste tekbirin.”[1] Shpjegimi i hadithit: Ky hadith flet për legjimitetin […]

Read more ›
Hytbe e Profetit a.s. mbi rëndësinë e Ramazanit

Hytbe e Profetit a.s. mbi rëndësinë e Ramazanit

Ngjarje të shënuara June 26, 2014 at 5:04 pm 0 comments

  Tregohet prej Selman Farisiut se H. Muhamedi a.s. mbajti një hytbe në fund të muajit Shaban mbi rëndësinë e muajit Ramazan, ku, midis të tjerash, tha: “O njerëz, po ju vjen një muaj i madh dhe i bekuar, muaji në të cilin gjendet një natë më e mirë se njëmijë […]

Read more ›
Si ta presim muajin e Ramazanit?

Si ta presim muajin e Ramazanit?

Ngjarje të shënuara June 24, 2014 at 2:33 pm 0 comments

  Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm All-llahut (subhanehu we teala) i cili i obligoi robërit e tij me agjërimin e muajit të ramazanit ku tha: ”O ju që keni besuar ju është bërë juve obligim agjërimi (i muajit të Ramazanit) sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin […]

Read more ›
Agjërimi i ditëve të caktuara para Ramazanit

Agjërimi i ditëve të caktuara para Ramazanit

Ngjarje të shënuara June 13, 2014 at 4:53 pm 0 comments

  Besoj se edhe ju keni dëgjuar për këto tre muaj para Ramazanit. Çka janë dhe a është sevap të agjërohet?   Po, është e vërtetë se në mesin e popullatës tonë përmenden këto tre muaj dhe parashtrohen pyetje se kur hynë dhe si duhet vepruar. Fillimisht të themi se […]

Read more ›
Një ditë Ramazani me Profetin a.s

Një ditë Ramazani me Profetin a.s

Ngjarje të shënuara July 8, 2013 at 3:30 pm 0 comments

  Për një popull të përgëzuar dhe të garantuar me dekretin hyjnor: “Tek I dërguari i Zotit do të gjejë shembullin më të mirë çdokush që shpreson tek Zoti dhe Dita e Fundit, si dhe që e përkujton Zotin shpesh” (Kur’ani, 33:21), jeta e Profetit Muhamed a.s gjatë muajit të […]

Read more ›